LiveZilla Live Help

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปสำหรับ การใช้บริการ mojo3g เทเลคอม แอนด์ ดาต้า เซอร์วิส

คำนิยาม

ผู้ใช้บริการ หมายถึง บุคคลหรือ นิติบุคคลซึ่ง สมัคร และ/หรือ ใช้งาน mojo3g เทเลคอม แอนด์ ดาต้า เซอร์วิส

ผู้ให้บริการ หมายถึง mojo3g

บริการ หมายถึง บริการ ของ mojo3g เทเลคอม แอนด์ ดาต้า เซอร์วิส ที่เป็นการให้บริการด้านโทรศัพท์เคลื่อนที่และข้อมูล รวมถึงเนื้อหา โดยเฉพาะซึ่งผู้ให้บริการจัดหาให้แก่ผู้ใช้บริการ

เนื้อหา หมายถึง ข้อมูล การสื่อสาร ภาพ รายการทางโทรทัศน์ เพลง ซอฟท์แวร์ และ/หรือวัสดุอื่น ๆ บนหรือมีอยู่ผ่านทางการบริการ

บริการอื่นๆจากบุคคลอื่นๆ หมายถึง บริการอื่นๆ และ/หรือ บริการ ใดๆก็ตาม จาก หน่วยงาน ห้างร้าน บริษัทอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงฉบับนี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปสำหรับผู้ใช้บริการ หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ซึ่งจะมีการปรับปรุง และ/หรือแก้ไขเป็นคราวไป

ค่าธรรมเนียมและแพ็กเกจ หมายถึง ข้อเสนอต่าง ๆ ของการบริการและราคา รวมถึงโปรโมชั่นซึ่งจัดให้แก่ผู้ใช้บริการเป็นคราวไป

พื้นที่การให้บริการ หมายถึง พื้นที่ที่มีการให้บริการสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ผู้ใช้งานสามารถทำการรับและส่งข้อมูลได้ภายในระยะพื้นที่ครอบคลุมของสถานีโทรศัพท์เคลื่อนที่จากระบบเครือข่าย

และเป็นพื้นที่ซึ่งทางผู้ให้บริการได้ทำการแจ้งต่อผู้ใช้บริการ และ ผู้ให้บริการจะสามารถทำการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมต่อไป

บททั่วไป

โดยการซื้อ การลงทะเบียน และการใช้งาน บริการ ผู้ใช้บริการได้ทำการศึกษาและมีความเข้าใจ และยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมด โดยปราศจากข้อสงสัยที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการ ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับผู้ใช้บริการได้กำหนดขึ้นตามข้อความดังที่ได้ระบุไว้ในเอกสารนี้ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียม (ค่าบริการ) และข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นดังที่ได้ประกาศไว้ในค่าธรรมเนียม แพ็กเกจและโปรโมชั่นต่าง ๆ ซึ่งผู้ใช้บริการได้สมัครหรือได้เปลี่ยน

ในกรณีที่ค่าธรรมเนียมและแพ็กเกจใดขัดแย้งกับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้ ก็ให้ปฏิบัติตามเอกสารที่กำหนดที่ออกมาก่อน

ผู้ให้บริการทำการสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง และแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้สำหรับการให้ บริการ รวมถึงค่าธรรมเนียมและแผนแพ็กเกจ ซึ่งทางผู้ให้บริการจะทำการประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์www.mojo3g.com และ/หรือ ผ่านทางบริการคอลเซ็นเตอร์ (Call Center) หมายเลข 1117 หรือ หมายเลข +66.2.728.8282

ผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศหรือข้อบังคับของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้และการใช้ บริการ ผู้ใช้บริการยินยอมให้สิทธิแก่ผู้ให้บริการในการจัดเก็บ รวบรวมและเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวและตามที่กฎหมายได้กำหนด
ในกรณีที่ ผู้ใช้บริการใช้บริการในต่างประเทศโดยวิธีการบริการข้ามแดนอัตโนมัติ ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศดังกล่าว ผู้ให้บริการไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ ต่อการละเลยของผู้ใช้บริการในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้ให้บริการมีความตั้งใจที่จะทำการปกป้อง ผู้ใช้บริการ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542

ผู้ให้บริการทำการสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้ บริการ ตามดุลพินิจของตน โดยกำหนดไว้ว่าการระงับดังกล่าวต้องไม่เป็นไปตามการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการจะได้รับยอดเงินใด ๆ ที่ยังค้างอยู่ในวงเงินของผู้ใช้บริการคืน

ผู้ให้บริการทำการสงวนสิทธิ์ในการโอนสิทธิและข้อผูกมัดภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หากการโอนสิทธิดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดซึ่งอย่างน้อยต้องให้ผลประโยชน์เทียบเท่ากับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในเอกสารนี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับผู้บริโภคทั้งหมดต้องมีความสอดคล้องกับกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขตความรับผิดชอบ

การให้ บริการ อยู่ในช่วงทดลองจนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 ในระหว่างระยะเวลาดังกล่าวนี้ โปรโมชั่นพิเศษต่าง ๆ จะสามารถใช้ได้เมื่อผู้ใช้บริการได้ทำการชำระค่าธรรมเนียม

นอกจากนี้เนื่องจากเครือข่ายนี้เป็นเครือข่ายระบบใหม่ ซึ่งในระยะเวลาดังกล่าวนี้ระบบและการให้ บริการ ยังอยู่ในช่วงของการทดสอบและปรับปรุงการดำเนินงานและคุณภาพของการให้บริการ เพื่อให้ระบบเครือข่ายและการให้บริการมีประสิทธิภาพสูงสุด

นโยบายด้านข้อมูลส่วนตัวและการรักษาความเป็นส่วนตัว

โดยการสมัครลงทะเบียน ผู้ใช้บริการ ได้รับรองว่า ชื่อ ที่อยู่และข้อมูลอื่น ๆ ที่ใช้ในการลงทะเบียนมีความถูกต้อง ผู้ใช้บริการ มีหน้าที่ในการแจ้งข้อมูลล่าสุด รวมถึงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดส่วนตัวให้ผู้ให้บริการทราบ

ผู้ให้บริการจะทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการไว้ตามความจำเป็นและเพื่อวัตถุประสงค์ของการให้ บริการ โทรคมนาคมและข้อกำหนดอื่น ๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการจะได้รับการปกป้องอย่างเคร่งครัดโดยการใช้มาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันความเสียหาย การโจรกรรม หรือการเข้าถึงข้อมูลโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต

การบริการและคุณภาพการบริการ

ผู้ให้บริการมีข้อผูกพันในการให้บริการทั้งหมดด้วยความพยายามอย่างเต็มที่ และเป็นไปตามมาตรฐานด้านอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่ให้ บริการ ผู้ให้บริการจะดำเนินการตามขั้นตอนที่มีหลักการและเหตุผล เพื่อทำให้การให้บริการมีพร้อมอยู่เสมอด้วยประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับผู้ใช้บริการตลอดเวลา

อย่างไรก็ดี เนื่องจากปัจจัยภายนอกซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุม การบริหารจัดการของผู้ให้บริการ อาจทำให้ผู้ให้บริการ ไม่สามารถรับประกันการ บริการได้อย่างต่อเนื่องโดยปราศจากข้อผิดพลาดได้ ยกตัวอย่างเช่น คุณภาพและความพร้อมของการบริการอาจได้รับผลกระทบจากเหตุขัดข้อง เช่น สภาพอากาศที่แปรปวน ปัญหาของเครือข่ายเชื่อมต่อ คลื่นวิทยุรบกวน อุทกภัยทางธรรมชาติ ข้อจำกัดของอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ การไม่มีสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ในบางอาคาร ชั้นใต้ดิน หรือในบางพื้นที่ และ/หรือ จำนวนผู้ใช้งานเครือข่ายที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในเวลาเดียวกัน รวมถึง จำนวนผู้ใช้งานเครือข่ายที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่เดียวกัน ในเวลาเดียวกัน นอกจากนั้น ผู้ให้บริการ ทำการสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการเพื่อปรับปรุง เปลี่ยนแปลง บำรุงรักษาหรืองานอื่น ๆ กับเครือข่ายและการให้ บริการ ตามความจำเป็น

บริการข้ามแดนอัตโนมัติต้องอาศัยระบบการโทรคมนาคมของเครือข่ายอื่น ซึ่งผู้ให้บริการไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้ผู้ให้บริการไม่สามารถรับรองความพร้อมและคุณภาพของบริการข้ามแดนอัตโนมัติ

แฟ้มข้อมูลด้านการบริการทั้งหมดที่ได้จัดไว้สำหรับผู้ใช้บริการอาจเปลี่ยนแปลงได้เป็นคราวไปโดยผู้ให้บริการจะประกาศให้ทราบบนเว็บไซต์ www.mojo3g.com รวมถึงประกาศผ่านทางผู้จัดจำหน่าย และผ่านทางการสอบถามข้อมูลผ่าน คอลเซ็นเตอร์ (Call Center)

แผนที่แสดงขอบเขตของพื้นที่การให้บริการเป็นแผนที่จากการประมาณการที่ดีที่สุด เป็นแผนที่ที่แสดงการครอบคลุมของคลื่นความถี่วิทยุของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ แต่ไม่ใช่การรับประกันความครอบคลุมของการบริการซึ่งอาจแตกต่างกันไปในพื้นที่ต่างกัน

ผู้ให้บริการ หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายและการจัดหา บริการ จะไม่ทำการรับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย จำนวนเงินหรือค่าใช้จ่ายซึ่งเกิดจาก หรือเกี่ยวข้องกับความผิดพลาด ข้อบกพร่อง ความเสียหาย การสูญหายของข้อมูล การหยุดชะงัก การทำงานผิดปกติหรือความล่าช้าในการถ่ายโอน ข้อมูล อันสืบเนื่องมาจากการใช้งาน บริการอื่นๆจากบุคคลอื่นๆ เช่น โดเมนอินเตอร์เน็ตสาธารณะ ในทุกกรณึ

หากผู้ใช้บริการทำการเชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ต หรือทำการใช้ บริการอื่นๆจากบุคคลอื่นๆ ทางผู้ให้บริการจะไม่ทำการรับผิดชอบต่อไวรัส หรือซอฟท์แวร์ไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากการ รับ ส่งข้อมูล การเชื่อมต่อ การดาวน์โหลดโดยผู้ใช้บริการ และผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ สำหรับการใช้ บริการอื่นๆจากบุคคลอื่นๆ อันไม่พึงประสงค์เนื่องจากการกระทำดังกล่าว

ผู้ใช้บริการต้องรับผิดต่อการใช้ บริการอื่นๆจากบุคคลอื่นๆ และการอัพโหลดบริการใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามซึ่งเกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าว

การเติมเงินและวงเงิน

วงเงินเริ่มต้นใด ๆ และวงเงินทั้งหมดซึ่งถูกทำการซื้อ และหรือ ทำการเติมเงินเพื่อเพิ่มมูลค่าของวงเงินในการใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการจะมีผลใช้ได้ในระยะเวลาที่ได้รับการกำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของแต่ละแพ็กเกจ

เมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนดไว้ หากผู้ใช้บริการยังมีวงเงินเหลือ มูลค่าของวงเงินดังกล่าวจะมีค่าเป็นศูนย์ และผู้ใช้บริการจะไม่สามารถใช้บริการได้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการเติมเงินเพื่อเพิ่มมูลค่าของวงเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด

ความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

ผู้ใช้บริการต้องไม่ใช้ บริการ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสม ผิดจริยธรรม ฉ้อโกงหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเพื่อการส่งข้อความการสื่อสารหรือการเก็บข้อมูลใด ๆ ซึ่งก้าวร้าว หมิ่นประมาท ไม่เหมาะสม ลามกหรือมีลักษณะที่เป็นภัยคุกคาม รวมถึงภัยคุกคาม ต่อความสงบสุข และความมั่นคง

ผู้ใช้บริการต้องไม่ทำให้เกิด หรือยอมให้บุคคลอื่นได้ทำให้เกิดการรบกวนหรือความยุ่งยากต่อผู้ให้บริการและ ผู้ใช้บริการรายอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการใช้เครือข่ายเพื่อส่งข้อความการสื่อสารซึ่งไม่มีผู้ใดร้องขอโดยปราศจากเหตุผลที่สมควร

ผู้ใช้บริการต้องใช้อุปกรณ์มือถือ อุปกรณ์อื่น ๆ และอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการอนุญาตให้ใช้ได้กับเครือข่ายเท่านั้น ผู้ใช้บริการต้องไม่จำหน่ายซ้ำ จัดหาซ้ำหรือจัดจำหน่ายการบริการเชิงการค้าโดยปราศจากข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้บริการก่อน

ซิมการ์ด
ซิมการ์ดใด ๆ ที่ได้จัดให้โดยผู้ให้บริการให้กับผู้ใช้บริการ ถือเป็นทรัพย์สินของผู้ให้บริการและเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการในการเก็บรักษา ผู้ให้บริการทำการสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนซิมการ์ดให้ใหม่แทนซิมการ์ดที่มีข้อบกพร่องซึ่งเกิดจากความผิดพลาดของการผลิตหรือการออกแบบโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แต่อาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสำหรับการเปลี่ยนหรือซ่อมซิมการ์ดให้ใหม่อันเนื่องมาจากสถานการณ์อื่น ๆ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนซิมการ์ด ณ เวลาใดก็ตามเพื่อปรับปรุงและดูแลคุณภาพของการให้ บริการ

ผู้ใช้บริการต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบทันทีในกรณีที่ซิมการ์ดสูญหายหรือถูกขโมย ผู้ให้บริการจะทำการระงับการให้บริการและห้ามการใช้วงเงินในซิมการ์ดหากได้รับการร้องขอจากผู้ใช้บริการ

ซอฟท์แวร์ภายในซิมการ์ดและอุปกรณ์ที่ผู้ให้บริการเป็นเจ้าของ หรือที่ที่เป็นการให้สิทธิ์แก่ผู้ให้บริการจะเป็นการให้สิทธิ์แบบไม่จำเพาะเจาะจงแก่ผู้ใช้บริการเพื่อการเข้าถึงการบริการเท่านั้นโดยไม่มีวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากนี้

สมุดรายนามและหมายเลขส่วนบุคคลของผู้โทร

หมายเลขของผู้ใช้บริการ และหมายเลขที่เกี่ยวข้องในการใช้ บริการ จะถูกนำเข้าไปเก็บไว้ในระบบจัดเก็บข้อมูลด้วยระบบอัตโนมัติ ของผู้ให้บริการ และ เครือข่ายจะทำการแสดงหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ใช้บริการบนเครื่องรับอื่น ๆ

หมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้บริการและตำแหน่งโดยประมาณของเครื่องโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้บริการจะถูกส่งออกไปหากเป็นการโทรเข้าบริการฉุกเฉินต่าง ๆ

นอกจากนี้ข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้บริการ จะถูกทำการเก็บบันทึกตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

ความรับผิด

ความรับผิดทั้งหมดของผู้ให้บริการต่อความเสียหายของผู้ใช้บริการ จะมีมูลค่าที่จำกัดเท่ากับมูลค่าของค่าบริการที่ได้รับชำระแล้วจากผู้ใช้บริการ ซึ่งผู้ให้บริการทำการสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความรับผิดทั้งหมดของผู้ให้บริการต่อความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการเป็นแต่ละกรณี

คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะไม่ต้องรับผิดต่ออีกฝ่ายหนึ่งไม่ว่าในเรื่องสัญญาหรือการละเมิดหรือสิ่งอื่นใดสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายซึ่งไม่ใช่ความผิดของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ไม่ว่าโดยอ้อม และ/หรือสามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าอย่างสมเหตุสมผล เช่น การขาดทุนของกิจการ กำไร เงินออม รายได้ การใช้หรือค่าความนิยมไม่ว่าจะเกิดแก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งผ่านทางการละเมิดสัญญาของผู้ใช้บริการหรือสิ่งใดที่เกิดขึ้นภายใต้การสัญญาดังกล่าว ความรับผิดของผู้ใช้บริการจะจำกัดเฉพาะการชำระเงินตามยอดใช้บริการที่ค้างชำระตามความในข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ใช้บริการ