LiveZilla Live Help


บริการคงสิทธิเลขหมาย (Mobile Number Portability)
ขั้นตอนการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มาเป็น MOJO3G
 
1.
เพื่อเป็นการยืนยันความเป็นเจ้าของเลขหมาย ลูกค้าจะต้องลงทะเบียนเลขหมายโทรศัพท์กับผู้ให้บริการรายเดิมให้เรียบร้อยอย่างน้อยก่อน 7 วันทำการ โดยสามารถแสดงตนเป็นเจ้าของเลขหมาย ได้ตั้งแต่เวลา 8:30 น. ถึง 17:00 น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ได้ที่   บริษัท โมโจ โมบาย จำกัด เลขที่ 99/161 อาคารแจ้งประสิทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
2.
กรุณาเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
 • กรณีบุคคลธรรมดา
  1. แบบคำขอโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด) และลงลายมือชื่อของผู้ใช้บริการ พร้อมสำเนา 1 ชุด
  2. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือ บัตรประจำตัวนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ออกโดยสถาบันการศึกษาที่ได้รับอนุญาต หรือบัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าว หรือบัตรอื่นๆ ซึ่งมีภาพถ่ายซึ่งออกให้โดยหน่วยงานของราชการหรือหนังสือเดินทาง ฉบับจริง ตามที่ได้ใช้แสดงไว้ในการลงทะเบียนผู้ใช้บริการไว้กับผู้ให้บริการรายเดิม
   
  -  
  กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมายื่นคำขอแทน กรุณาเตรียมเอกสารเพิ่มเติม คือ หนังสือมอบอำนาจต้นฉบับ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด) โดยผู้รับมอบอำนาจจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงพร้อมสำเนา
 • กรณีนิติบุคคล
  1. แบบคำขอโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด) และลงลายมือชื่อของผู้ใช้บริการ พร้อมสำเนา 1 ชุด
  2. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกไม่เกิน 3 เดือน พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ทุกหน้า พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
   
  -  
  กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมายื่นคำขอแทน กรุณาเตรียมเอกสารเพิ่มเติม คือ หนังสือมอบอำนาจต้นฉบับ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด) โดยผู้รับมอบอำนาจจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงพร้อมสำเนา
3.
ลูกค้าสามารถกรอกแบบโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และยื่นคำขอพร้อมเอกสารตามข้อ 2. เพื่อเปลี่ยนมาใช้บริการของ MOJO3G ได้ที่ บริษัท โมโจ โมบาย จำกัด อาคารแจ้งประสิทธิ์ ชั้น 3 ถ.แจ้งวัฒนะ หรือติดต่อที่ email webmaster@mojo3g.com เพื่ออำนวยความสะดวกในเบื้องต้น
4.
ผู้ใช้บริการจะได้รับ SMS แจ้งผลในวันทำการที่ 2 หลังจากวันที่ยื่นคำขอ ภายในเวลา 20.00 น.
5.
ติดต่อขอรับซิม MOJO3G ได้ที่ Call Center MOJO3G ได้ทุกวัน ระหว่างเวลา 8.00 - 17.00 น.
 
   หมายเหตุ
- หากลูกค้าส่งคำขอโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่หลังเวลา 15.30 น. จะถือว่าเป็นการยื่นคำขอโอนย้ายฯ ในวันทำการถัดไป
- ค่าธรรมเนียมโอนย้ายฯ 99 บาท
- กรณีลูกค้ายังมีเงินคงเหลือหรือวันคงเหลือในซิมระบบเติมเงินจากผู้ให้บริการรายเดิม เงินและวันดังกล่าวจะไม่ถูกโอนมายังโปรโมชั่นของ MOJO3G

 
MOJO3G อาจปฏิเสธการโอนย้ายเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกรณีต่อไปนี้
 
1.
เลขหมายที่ขอโอนย้ายเป็นเลขหมายที่ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือมีสาเหตุเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของชาติ
2.
เลขหมายที่ขอโอนย้ายเป็นเลขหมายที่อยู่ระหว่างการดำเนินคดี หรืออยู่ในระหว่างอายัดหรือห้ามการเปลี่ยนแปลงตามคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
3.
เลขหมายที่ขอโอนย้ายมิใช่เลขหมายของผู้ขอโอนย้าย
4.
เลขหมายที่ขอโอนย้ายถูกยกเลิกบริการหรืออยู่ระหว่างการระงับบริการเนื่องจากการไม่ชำระค่าบริการหรือผิดเงื่อนไขการใช้บริการ
5.
เลขหมายที่ขอโอนย้ายอยู่ระหว่างการโอนย้าย (กรณีดำเนินการขอโอนย้ายซ้อนกัน)
6.
ผู้ใช้บริการที่ขอโอนย้ายไม่แสดงเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ขางต้น และ/หรือ หลักฐานที่เพียงพอว่าตนเป็นผู้ครอบครองเลขหมายดังกล่าวที่แท้จริง
7.
ผู้ใช้บริการไม่ดำเนินการลงทะเบียนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตนให้แล้วเสร็จตามที่ระบุไว้ข้างต้น
8.
เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ขอโอนย้ายอยู่ระหว่างการขอเปลี่ยนชื่อผู้ใช้บริการ
9.
ผู้ใช้บริการยังคงมีค่าใช้บริการที่ต้องชำระแก่ผู้ให้บริการรายเดิม ทั้งนี้ ให้วิธีการชำระเงินเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 ข้อ 32
10.
ผู้ใช้บริการได้ทำสัญญาใช้บริการกับผู้ให้บริการรายเดิมไว้โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขว่าจะต้องใช้บริการตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนดในสัญญานั้น
11.
ผู้ใช้บริการได้ยื่นคำขอโอนย้ายเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ก่อนครบระยะเวลาเก้าสิบวันจากวันที่เริ่มใช้บริการ
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ webmaster@mojo3g.com